DADES PERSONALS:

NOM: Bartolomé Abad Socías
DOMICILI PROFESSIONAL: C/ Femenías nº 34. 07013 PALMA DE MALLORCA
TELÈFON: 971453701

TITULACIÓ ACADÈMICA

1.988 Títol d'Arquitecte Superior per l' Universitat de Sevilla, en l' especialitat d' Urbanisme.
1.990 Master de Gestió Urbanística, per l' Universitat Politècnica de Catalunya.


CURSOS REALITZATS

1.990   Curs de Perfeccionament sobre Planejament Urbanístic i la seva Gestió, organizat per l' "Instituto Nacional de Administración Pública".

1.991   Curs sobre Dret Urbanístic General, organizat per la Revista "Derecho Urbanístico".

1.992   Curs de Dret Urbanístic, “La Ley de Reforma del Régimen Jurídico y Valoraciones del Suelo”, organizat per l' Universitat de les Illes Balears.

1.993   I y II Curso de Postgrau sobre Arquitectura i Turisme, organizat per el Col·legi Oficial d' Arquitectes de Balears i l' Universitat Politècnica de Catalunya.

1.996   Curs de Formació Permanent de l' Arquitecte, Mòdul I, sobre Instal·lacions d' Aigua en els edificis.

1.997   Seminari Organizat per Directius Construcció de Juntes de Compensació Urbanística.

1.999   Monogràfic sobre "El Urbanismo en el Estado de la Autonomías", organizat per la Càtedra Mendizábal.

1.999   Seminari sobre “Nuevos Retos de las Infraestructuras” i “Financiación de Estructuras, nuevos caminos hacia el desarrollo sostenible”.

2.004   Curs sobre "Sociedades Públicas Urbanísticas", organizat per la Revista "Derecho Urbanístico".

2.004   2º Fòrum Urbanístic per a un Desenvolupament Urbanístic. “La Escala de las ciudades ante la globalización y la sostenibilidad”

2.005   Assistència a VI Congres Ibèric d' Urbanisme de ‘Territorio y turismo. Necesidad de nuevas estrategias’


EXPERIÈNCIA LABORAL

1.987

1.988

1.989 – 2.006


1.990 – 1.991


1.996 – 1.9992.000 – 2.003

2.003 – 2.005

2.005 – 2.006
COMPAÑÍA BALEAR DE EDIFICACIONES. S.A. Com a Cap d' Obra.

INVERSIONES MALLORCA, S.A. Cap d' Obra.

Des de l' any 89 fins ara, professional liberal, formant despatx professional amb l' arquitecte Juan Cotoner.

AJUNTAMENT DE FELANITX. Exercint d' Arquitecte Municipal, i compatibilitzant amb l' exercici d' Arquitecte liberal.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS. Com a Director General d' Arquitectura i Vivenda de la CAIB. Vicepresident del Consell d' Administració del IBAVI.
Consejero de GESTUR BALEAR

Exercici liberal de la professió d' Arquitecte.

AJUNTAMENT DE PALMA
Nomenat al Ple de l' Ajuntament de Palma del mes de Septembre, Director Tècnic de la Gerencia d' Urbanisme. ( 30 de Abril 2.004 ). Es produeix el cessament voluntari, de mutu acord, com a Director Tècnic de la Gerencia de Urbanisme i som nomenat Gerent d' EMOP. ( Empresa Municipal de Obras y Proyectos Urbanos de Palma S.A. )

Nomenat Vocal del consell d' administració de l' entidad Ports de les Illes Balears, depenent de la Conselleria d' Obres Públiques del Govern Balear.

Pertinença a l' "Asociación Española de Técnicos Urbanistas" (AETU)

Durant l' exercici d' aquests anys de professió ha realitzat distints tipus de treballs, tant de temes Urbanístics com d' Edificació en general.
[ tornar ]