URBANISME I OBRA CIVIL EDIFICACIÓ LLISTAT PROJECTES

  Abad & Cotoner ARQUITECTES ha realitzat, fins Desembre del 2006, entre altres, els següents projectes:


Edificis de vivendes
Vivendes unifamiliars
Reformes i ampliacions de vivendes unifamiliars
Edificis de vivendes plurifamiliars


50
18
23


Edificis comercials i industrials
Ampliacions i construccions de naus i locals
Reformes i ampliacions en edificis d' equipaments
Subestacions elèctriques
Centre Comercial al Polígon Son Rossinyol


14
6
8
1


Edificis històrics
Restauracions (façanes d'edificis, Esglèsies, places, fonts, ...)

10


Treballs d'Urbanisme
Parcelacions
Estudis de detall
Dotacions de serveis
Modificacions Puntuals de Planejament General
Plans de Reforma Interior
Projectes d' Urbanització
Plans Parcials
Zones verdes
Redacció modificació Normes Urbanístiques del PGOU de Palma de Mallorca.
Redacció de les Normes Subsidiarias de Maria de la Salut.

15
7
3
6
2
2
2
3